Vilkår for brug

Opdateret den 6. februar 2019


1. Accept af vilkår for brug

Ved at tilgå eller benytte vores hjemmeside og tjenester, som kan tilgås via forskellige medier eller enheder og som stilles til rådighed af Selskabet for Naturlærens Udbredelse, Matematiktorvet 303 B, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, CVR-nr. 23052717 (“vi” eller “os”), accepterer og indvilger du i at overholde og at være underlagt disse vilkår for brug. 
Disse Vilkår for brug udgør en juridisk bindende aftale. Hvis du ikke er enig i disse Vilkår for brug, bedes du afholde dig fra at tilgå eller benytte Tjenesterne. Tjenesterne defineres som: Hjemmesider bestyret af Selskabet for Naturlærens Udbredelse (bl.a., men ikke begrænset til, naturlæren.dk, hcørsted.dk, hcoersted.dk, ørsted2020.dk, naturvidenskab.org og alle underdomæner heraf), forsendelse af KVANT – magasin for fysik og astronomi og medlemsskabsfordele, nyhedsbrev og tilbud sendt til indmeldte medlemmer af selskabet. Vær opmærksom på, at vi kan tilbyde ydelser, som ikke er underlagt disse vilkår for brug, men som er underlagt deres egne vilkår for brug.


2. Registrering som medlem

For at kunne modtage KVANT – tidskrift for fysik og astronomi og/eller vores nyhedsbrev og informationer om arrangementer og nyheder er det nødvendigt for dig at oprette dig som medlem hos os. Det er frivilligt at oprette sig som medlem og videregive de nødvendige personoplysninger til os. Når du opretter dig som medlem hos os, skal du gennemføre den relevante registreringsprocedure, og give os de nødvendige oplysninger (dvs. for- og efternavn, e-mail-adresse, adresse, postnummer og telefonnummer) og vælge en adgangskode

Du indvilger i at afgive korrekte og fuldstændige oplysninger til os og om nødvendigt holde disse oplysninger opdateret. Du er indforstået med, at Vi på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag frit kan ændre eller afslutte medlemsskabet. For at kunne tilgå dine oplysninger vil du blive bedt om at logge på med en e-mail adresse og dit valgte password.

Du indvilger i øjeblikkeligt at give meddelelse til os på: snu@naturvidenskab.net,  om en hvilken som helst form for uautoriseret brug af dit medlemsskab eller uautoriseret log ind på din medlemskonto.


3. Eksterne Links og indhold

Vi kan foreslå hypertekstlinks på hjemmesiden eller i de meddelelser, du modtager, til hjemmesider eller til internetkilder tilhørende tredjeparter. Vi har ikke kontrol med disse hjemmesider eller internetkilder.

Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at vi på ingen måde kan holdes ansvarlige eller stilles til ansvar for information, indhold, produkter, tjenester eller materiale, som er tilgængelige på tredjemands hjemmesider eller internetkilder, eller for påståede eller faktiske skader, som er forårsaget ved adgang til eller brug af sådanne oplysninger, indhold, produkter, tjenester eller materiale, som er tilgængelige på tredjemands hjemmesider eller internetkilder.

4. Beskyttelse af personlige oplysninger og privatliv

Hvis du bruger hjemmesiden, anmoder vi dig om at overdrage dine personoplysninger med henblik på at levere de tjenester, som kræves for at du kan blive verificeret og for at kunne betjene og forbedre vores forretningsmæssige forhold. Visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilvejebringe og betjene hjemmesiden, mens andre oplysninger gør det muligt for os at tilsende dig KVANT – tidsskrift for fysik og astronomi og for at få bedre kendskab til dig og dermed tilpasse vores Tjenester til dine behov. Vores Privatlivspolitik beskriver nærmere, hvilke personoplysninger vi behandler, dine rettigheder som datasubjekt og anden nødvendig information.


5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

5.1 Vores indhold

Hjemmesiden, nyhedsbrev og alt deres indhold (herunder – men ikke begrænset til – tekster, redaktionelt indhold, databaser, hjemmesidedesign, fotos, billeder, grafisk indhold, videoer, lydklip, kort, logoer, varemærker, information og et hvilket som helst indhold af enhver art, som er del af Selskabet for Naturlærens tjenester) (herefter samlet benævnt “Indholdet“) er beskyttet af gældende lovgivning om ophavsret, varemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og er ejet af os, kontrolleret af os eller givet i licens til os.

6. DIT ANSVAR

6.2 Brugerindhold og adfærd

Hjemmesiden og vores tjenester kan i visse tilfælde give dig mulighed for at dele information, herunder via sociale medier. Dog er og vedbliver du med at være eneansvarlig og kan stilles til ansvar for dit indhold. 
Du indvilger i at undlade at bruge hjemmesiden eller på anden måde tjenesterne til ulovlige eller upassende formål, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • poste, tilføje, indsende, uploade eller på anden måde benytte noget af dit indhold på Tjenesterne på en måde som strider mod den offentlige orden og moral, er lovstridig, truende, forfølgende, chikanerende, voldelig, mishandlende, skadelig over for andre, ærekrænkende, uanstændig, injurierende, fornærmende, pornografisk, privatlivsinvaderende, hadefuld eller diskriminerende eller på anden måde er forkastelig, eller som billiger eller tilskynder til ulovlig aktivitet,

 • poste, tilføje, indsende, uploade eller på anden måde benytte noget af dit indhold på Tjenesterne på en måde som er strid med lovgivning eller regulering eller krænker tredjeparters rettigheder, herunder ophavsret, varemærkeret, erhvervshemmeligheder, patent, immaterielle rettigheder, privatliv, udgivelse eller andre personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder,
 • poste, tilføje, indsende, uploade eller på anden måde tilgængeliggøre “spam”, reklamemateriale, uanmodet eller uautoriseret reklame eller alle andre former for henvendelser via Tjenesterne,
 • bruge enhver form for virus, time-bombs, cancelbots, malware, orme, programfejl, trojanske heste, korrupte filer eller andre computerkoder, computerfiler eller -programmer, som er skabt til at forstyrre, ødelægge, begrænse eller skade driften af Tjenesterne eller servere og netværk forbundet til Tjenesterne,  
 • forvolde skade på eller forsøge at forvolde skade på børn på nogen som helst måde,
 • oprette falsk identitet med henblik på at vildlede andre,
 • bruge teknologi, automatiske systemer som “bots”, “spiders” eller “crawlers” eller andre værktøjer til at indsamle eller tilgå uautoriseret indhold eller ikke-offentlige rum,
 • bruge dataminering, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udvinding af data,
 • forsøge at teste, undersøge eller scanne graden af sårbarhed i et hvilket som helst system eller netværk, som er forbundet til Tjenesterne eller bryde sikkerheds- eller verificeringsforanstaltninger, eller
 • reklamere eller tilbyde at sælge eller købe varer og ydelser til et hvilket som helst erhvervsmæssigt formål.

Vi overvåger ikke dit indhold, som du har placeret på Tjenesterne. Vi forbeholder os dog retten til, uden at påtage os forpligtelsen hertil, at gennemgå dit indhold med henblik på, alene efter vores eget skøn, at fjerne eller slette det af dit indhold, som måtte være i uoverensstemmelse med nærværende vilkår for brug.
Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at du, hvis du tilgår Tjenesterne, kan modtage eller være udsat for indhold, varer eller ydelser, som du ville kunne finde upassende, forkerte, vildledende, ærekrænkende, forkastelige eller på anden måde utilstedelige. I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning, erklærer du dig indforstået med, at vi ikke er ansvarlige for nogen som helst handlinger vedrørende sådant indhold på Tjenesterne. Dog bedes du, hvis du er vidne til lovstridigt indhold, give os meddelelse herom på: snu@naturvidenskab.net
Manglende overholdelse af disse vilkår for brug kan medføre advarsel og/eller øjeblikkelig indstilling eller nedlæggelse af dit medlemsskab uden forudgående varsling.


6.2 Dine ansvarsområder

Du er fuldt ud ansvarlig for bevare dine adgangskoder og kontoidentifikationer fortrolige. Vi er ikke ansvarlige for følgerne af en uautoriseret tredjeparts eventuelle brug af din konto. Du er ligeledes ansvarlig for alle aktiviteter, som finder sted på din konto. Vi opfordrer dig til at vælge en stærk adgangskode og med regelmæssige mellemrum ændre din adgangskode med henblik på at begrænse risikoen for, at uautoriserede personer får adgang til din konto.

Du er indforstået med og accepterer, at du tilgår, downloader eller på andre måder indhenter information, materiale eller data ved hjælp af Tjenesterne efter eget skøn og på egen risiko, og at du alene er ansvarlig for skader på dit computersystem eller for tab af data, som hidrører fra download af sådanne informationer, materiale eller data.
Du sørger for al udstyr (herunder computer, mobilenhed, osv.) til at tilgå og bruge Tjenesterne er anskaffet, i overensstemmelse med gældende love og regler, herunder, men ikke begrænset til lovgivning vedrørende immaterielle rettigheder.

7. VORES ANSVAR

De Tjenester, vi leverer, har alene informative formål.  Selv om, at Vi har foretaget de nødvendige og rimelige tiltag for at sikre at indholdet af Tjenesterne er korrekte, fuldstændige, opdaterede, leverer vi Tjenesterne ”som de forefindes” uden garantier. Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at du benytter Tjenesterne på egen risiko.

I det fulde omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning, er vi ikke (i) ansvarlige for skade, tab eller andre følger, der hidrører fra en hvilken som helst brug af Tjenesterne eller indholdet af dem, eller for dit indhold, som du måtte gøre tilgængelig på Tjenesterne, og (ii) over for dig i forhold til indirekte skade eller tab, ej heller immateriel skade, tabt fortjeneste, indtægt, afbenyttelse eller data, som måtte ske som følge af brug eller betjening af Tjenesterne.

Du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at (i) Tjenesterne ikke er fejlfrie eller virusfrie, at (ii) at forbindelse til Tjenesterne medfører de risici, som ledsager enhver form for netværksforbindelse eller overførsel via internettet og mobilnetværk, især i forhold til hastigheden af dataoverførsler, informationsforespørgsler eller svartiden på forespørgsler samt teknisk kvalitet, (iii) vi har ingen kontrol over tredjemands netværk eller hjemmesider, som du kunne tilgå i løbet af din brug af Tjenesterne, (iv) vi er ikke ansvarlige for tab af data, fejl i lagring, fejllevering eller utidig levering af nogen som helst data eller materiale via Tjenesterne, og

8. ØVRIGE TJENESTER

Som medlem af Selskabet for Naturlærens Udbredelse får du fire “KVANT – magasin for fysik og astronomi” tilsendt til din adresse årligt. Du giver os tilladelse til at sende dette magasin til din oplyste adresse og videregive dine adresseoplysninger til “KVANT – magasin for fysik og astronomi”.

9. OVERFØRSEL

Du giver os tilladelse til at overføre, overdrage vores rettigheder og forpligtelser under disse vilkår for brug til vores partnere (bl.a., men ikke begrænset til, Dansk Fysisk Selskab, Astronomisk Selskab og Dansk Geofysik forening).


10. ADSKILLELIGHED

 • Hvis en hvilken som helst del af bestemmelserne i nærværende vilkår for brug erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal disse bestemmelser anses for adskillelige, og de bestemmelser vil fuldt ud bevare deres retskraft og retsvirkning.

11. OPDATERING AF VILKÅR FOR BRUG

Vi kan til enhver tid revidere eller opdatere disse vilkår for brug. Eventuelle ændringer i disse vilkår for brug vil træde i kraft, fra det øjeblik de reviderede vilkår for brug lægges op via Tjenesterne.

14. VÆRNETING OG LOVVALG

Disse vilkår for brug er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, hvor vi er registreret og er alene genstand for domsmyndigheden i det pågældende land.