Fundats

Selskabet for Naturlærens Udbredelse
Direktionen

AFSKRIFT AF 20. APR. 1967

Lektor Dr.phil. Fru KIRSTINE MEYER f. Bjerrum’s Mindelegat.

Undertegnede Venner og Slægtninge af Lektor Fru Dr.phil. Kirstine Meyer født Bjerrum har ønsket at sætte et Minde om hende, som kunde bringe Vidnesbyrd til kommende Tider om den Beundring, Højagtelse og Hengivenhed, som Samtidige nærede for hende. De har til dette Formaal afgivet Midler til et Mindelegat og har for dette fastlagt fø1gende Fundats:

FUNDATS.

1.

Legatets Navn er Lektor Dr.phil. Fru Kirstine Meyer født Bjerrum’s Mindelegat.

2.

Legatets Grundkapital andrager for Tiden 13.000 Kr. Grundkapitalen kan forøges ved Bidrag udefra eller ved Henlæggelser af Indtægterne efter Bestyrelsens Bestemmelse.

3.

Grundkapitalen maa ingensinde benyttes til Uddeling.

4.

Legatet bestyres af Direktionen for SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE. Det aarlige Regnskab revideres af dette Selskabs Revisorer og forelægges paa Selskabets aarlige ordinære Generalforsamling til Efterretning.

5.

Af Renteindtægten af Legatets Kapital uddeles Portioner paa mindst 500 Kr. til unge lovende danske Studerende eller Kandidater til Fremme af deres Uddannelse eller deres Forskning paa Naturlærens Omraade. Legatet bør uddeles mindst hvert andet Aar og saa vidt muligt paa Kirstine Meyers Fødselsdag den 12. Oktober.

6.

Saa længe Fru Kirstine Meyers Søn, Overlæge Dr.med. Johs. Meyer lever, foretages Uddelingen af Direktionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse i Samraad med denne Søn. Efter sammes Død foretages Uddelingen af Selskabets Direktion alene; men saa længe nogen af Fru Kirstine Meyers Børnebørn, der har kendt hende, lever, og deres Opholdssted er Direktionen bekendt, bør disse have Meddelelse om Uddelingerne.

7.

Forandringer i denne Fundats kan foretages ved, at et af Direktionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse enstemmigt vedtaget Ændringsforslag tiltrædes af Selskabets ordinære Generalforsamling.

8.

Skulde Selskabet for Naturlærens Udbredelse blive ophævet eller dets Direktion ikke længere ønske at bestyre Mindelegatet, skal Københavns Universitet anmodes om at overtage Administrationen og det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet ved dette Universitet om at overtage de Rettigheder vedrørende Uddelingen og Fundatsændringer, som Selskabet for Naturlærens Udbredelse og dette Selskabs Direktion besidder i Følge denne Fundats.

København, den 4. April 1942

Signeret:

Niels Bjerrum Olaf Bjerrum Bodil Ipsen Hanna Adler Johannes Meyer

SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE erklærer sig herved villig til at bestyre Lektor Dr.phil. Fru Kirstine Meyers Mindelegat i Overensstemmelse med foranstaaende Fundats og kvitterer samtidig for Modtagelsen af en Grundkapital paa Kroner 13.000,00.

For SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE Signeret: Niels Bohr