FOREDRAG

Danmarks drikkevand

Den danske drikkevandsforsyning vil blive gennemgået og resultater fra det nationale grundvandsovervågningsprogram vil blive vist. Hvordan indvinder man drikkevand i Danmark, og hvem er det der indvinder vandet. Hvilke forureningstyper findes i grundvandet og hvor findes de. De forskellige vandværkstyper vil blive gennemgået og en nyere undersøgelse af små private vandforsyningsanlæg, der forsyner enkelte husstande vil også blive inddraget i foredraget.

Såfremt nogle af tilhørerne har eget vandforsyningsanlæg, vil disse anlæg være udgangspunkt for en diskussion med oplægsholderen, der gerne bidrager med forslag til løsning af vandkvalitetsproblemer i de private vandforsyninger, der i disse år er truet af forurening i de højtliggende sårbare grundvandsmagasiner, hvorfra disse anlæg ofte indvinder drikkevand. Coliforme bakterier forekommer tilsyneladende også i det højtliggende grundvand og disse indikator parametre stammer ikke kun fra nedsivningsanlæg eller kloaker.

Forekomsten af grundvandsdyr er et nyt emne i Danmark som ikke før har været undersøgt i højtliggende grundvandsmagasiner. Dette skyldes bl.a. at det sidste isdække først for nyligt smeltede væk fra Danmark, at man andre steder i verden ikke har fundet rige grundvandsfauner i tilsvarende områder, samt at brøndborere i Danmark har udviklet en konstruktion af boringer der forhindrer større grundvandsdyr i at kravle ind i boringernes filtre.

Infoboks:

Danmarks drikkevand

Dato: 12. Dec 2005
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Walter Brüsch
Institution: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, GEUS
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: